ပထမနှစ်ဘွဲ့ကြို ဇီဝနည်းပညာသင်တန်း ဝင်ခွင့်ရရှိသူစာရင်း

မန္တလေးနည်းပညာတက္ကသိုလ် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် ပထမနှစ်ဘွဲ့ကြို ဇီဝနည်းပညာသင်တန်းသို့ ဝင်ခွင့်ရရှိသူများအမည်စာရင်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

ပထမနှစ်ဝင်ခွင့်များအတွက် ကျောင်းအပ်လက်ခံမည့် ကာလ

  • (29.10.2019) မှ ( 20.11.2019)

*** ဝင်ခွင့်အမှတ်စဉ်အား ၄ဘာသာပေါင်း (Maths, Physics, Chemistry, Bio) ရမှတ် အများအနည်းအလိုက် စဉ်ထားပြီး ၄ သာသာပေါင်းအမှတ်တူပါက ၆ ဘာသာရမှတ်ပေါင်းဖြင့် စဉ်ထားပါသည်။