ပထမနှစ်ဘွဲ့ကြို အင်ဂျင်နီယာနှင့်ဗိသုကာ သင်တန်း ဝင်ခွင့်ရရှိသူစာရင်း

မန္တလေးနည်းပညာတက္ကသိုလ် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် ပထမနှစ်ဘွဲ့ကြို အင်ဂျင်နီယာနှင့်ဗိသုကာ သင်တန်းများသို့ ဝင်ခွင့်ရရှိသူများအမည်စာရင်းမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။

ပထမနှစ်ဝင်ခွင့်များအတွက် ကျောင်းအပ်လက်ခံမည့် ကာလ

  • (29.10.2019) မှ ( 20.11.2019)

*** ဝင်ခွင့်အမှတ်စဉ်အား ၄ဘာသာပေါင်း ( English, Maths, Physics, Chemistry) ရမှတ် အများအနည်းအလိုက် စဉ်ထားပြီး ၄ သာသာပေါင်းအမှတ်တူပါက ၆ ဘာသာရမှတ်ပေါင်းဖြင့် စဉ်ထားပါသည်။