အဆိုပြုလွှာ(၂)

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန

------------------------------------------------(လစာနှုန်းကျပ်-  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ )

ရာထူးတိုးမြှင့်ခန့်ထားရန် အဆိုပြုလွှာ

 

၁။အမည်     --------------------------------------------------------------------------

၂။ရာထူး/စတင်ထမ်းဆောင်သည့်နေ့--------------------------------------------------------------------------

၃။ဌာန     --------------------------------------------------------------------------

၄။တက္ကသိုလ်/ဒီဂရီကောလိပ်/ကောလိပ်-------------------------------------------------------------------------

၅။ပညာအရည်အချင်း(အမြင့်ဆုံးဘွဲ့)/-------------------------------------------------------------------------

ဘာသာရပ်နယ်ပယ်/​​    --------------------------------------------------------------------------

ရရှိသည့်ခုနှစ်/နိုင်ငံ   --------------------------------------------------------------------------

၆။------------------------------------အဖြစ် ရာထူးတိုးမြှင့်ပေးခြင်းကို ခံယူလိုပါသည်/မခံယူလိုပါ။

၇။တိုးမြှင့်ခန့်ထားခြင်းခံရပါက မည်သည့် တက္ကသိုလ်၊​​ ဒီဂရီကောလိပ်၊ ကောလိပ်၊​​ ဌာနသို့ မဆို သွားရောက် အမှုထမ်းဆောင်ပါမည်/ မထမ်းဆောင်နိုင်ပါ။​​ (မလိုသည့်စာသားကို ပယ်ဖျက်ရန်)

၈။ရွေးချယ်ခွင့်ရရှိပါက အောက်ပါတက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်၊ ကောလိပ်၊ ဌာနတို့ကို ဦးစားပေး အဆင့်အလိုက် ရွေးချယ်လိုပါကြောင်း ဆန္ဒပြု တင်ပြအပ်ပါသည်-

ဦးစားပေး

(၁)

 

ဦးစားပေး

(၅)

 

ဦးစားပေး

(၂)

 

ဦးစားပေး

(၆)

 

ဦးစားပေး

(၃)

 

ဦးစားပေး

(၇)

 

ဦးစားပေး

(၄)

 

ဦးစားပေး

(၈)

 

 

 

၉။မိမိဆန္ဒပြုခဲ့သော တက္ကသိုလ်၊​​ ဒီဂရီကောလိပ်၊ ကောလိပ်၊ ဌာနသို့ သွားရောက်အမှုထမ်းခြင်း မပြုပါက ဝန်ထမ်းစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းနှင့် အညီ အရေးယူခြင်းခံရမည်ကို သိရှိပါသည်။

၁၀။အဆိုမပြုသော်လည်း လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ တိုးမြှင့်/ပြောင်းရွှေ့မည်ကို သိရှိပါသည်။

 

 

လက်မှတ်------------------------------------------

အမည်  ------------------------------------------

ရာထူး  ------------------------------------------

 

 

 

 

၁၁။ပါမောက္ခ(ဌာနမှူး/ဌာနမှူးမှတ်ချက်

ရက်စွဲ၊